Regulamin  -  Spis miejsc i obiektów  -  Wędrówka śladami Św. Maksymiliana

O odznace:

 • Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pabianicach i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic.
 • Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, popularyzacja miejsc związanych z Jego życiem i działalnością oraz zachęcenie turystów do odwiedzania Pabianic i Zduńskiej Woli.
 • Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 • Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 • Działająca przy Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach Kapituła może przyznawać Odznaki Honorowe nie objęte niniejszym regulaminem.

Warunki zdobywania odznaki:

 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7- go roku życia.
 • Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek poprzez zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Dla zdobycia odznaki wymagane jest osiągnięcie następującej liczby punktów:
  • brązowa 40 pkt.
  • srebrna 100 pkt.
  • złota 150 pkt.
 • Za zwiedzanie poszczególnych miejsc, obiektów i udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:
  • miejsca pobytu .. 6 p.
  • muzea i izby pamięci .. 5 p.
  • uroczystości, sesje, sympozja itp. .. 4 p.
  • kościoły i parafie pw. Św. Maksymiliana .. 3 p.
  • kaplice w innych kościoła .. 2 p.
  • pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Św. Maksymilianowi i inne obiekty: cmentarze, ulice, skwery .. 1 p.
 • Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pieczątką instytucji lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej: przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej itp. Przy tablicach i pomnikach wystarczy opis obiektu z podaniem treści napisu; w przypadku ulicy i placów - podanie lokalizacji.
 • Zwiedzane obiekty i udział w uroczystościach będą punktowane jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.
 • Do zbierania potwierdzeń służy: samodzielnie opracowany pamiętnik lub książeczka wycieczek, którą można otrzymać za odpłatność w Oddziale PTTK w Pabianicach. W książeczce podano dla ułatwienia po kilka obiektów w każdej grupie. Pozostałe obiekty turyści odnajdują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca.
 • Przed przedłożeniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych.
 • Dowodem zdobycia odznaki jest metalowy znaczek, który można nabywać odpłatnie w punktach weryfikacji.

Weryfikacja odznaki:

 • Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne działające przy Oddziałach PTTK:
  • 95 - 200 Pabianice, ul. Traugutta 2 tel. (042) 215 - 29 - 05, fax (042) 215 - 59 - 46
  • 98 - 220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 11A, tel./fax (043) 824 - 33- 60
  • Po osobistym lub pocztowym dostarczeniu pamiętnika, książeczki.
 • Weryfikacja książeczek przesłanych drogą pocztową odbywać się będzie w Oddziale PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach, ul. Traugutta 2.
 • Informujemy, że książeczkę odznaki i znaczek można nabyć również po zamówieniu jej telefonicznie lub listownie w Oddziale PTTK Pabianice.
 • Aktualna cena książeczki i odznaki jest podana na stronie z naszą ofertą książek krajoznawczych - Książki, foldery