Regulamin  -  Spis miejscowości wg powiatów

Postanowienia ogólne

 • Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Radę Oddziałów PTTK w Łodzi.
 • Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.
 • Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z wawrzynem.
 • Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczenia czasu.
 • Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem może być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.

Warunki zdobywania odznaki

 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 • Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.
 • Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:
  • Brązowa 100
  • Srebrna 200
  • Złota 500
 • Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest:
  • Honorowo
  • Dla posiadaczy złotej, którzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktów za organizację imprez i działalność krajoznawczą lub przy weryfikacji odznaki złotej za organizację imprez i działalność krajoznawczą posiadali 200 punktów.

Liczba punktów przyznawana za zwiedzanie

 • Miast i miejscowości: 15pkt - Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz,
  10pkt - Opoczno, Sulejów - Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia - Nieborów,
  5 pkt - Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Kutno, Przedbórz, Radomsko.
 • Muzeów, izb pamięci, wy staw i galerii: 5pkt - każde muzeum
  3pkt - wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.
 • Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic: 3 pkt - przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,
  2 pkt - przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawnioną osobę.
 • Obiektów przyrodniczych: 5 pkt - parki krajobrazowe,
  4 pkt - rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne,
  2 pkt - pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.


  Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawnioną osobę.

Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego:

5 pkt - impreza tury styki kwalifikowanej,
3pkt - wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.


Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.

Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą:

10 pkt - zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,
5pkt - współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego.

Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego:

5 pkt - impreza tury styki kwalifikowanej,
3pkt - wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.


15 pkt - każda odznaka bez względu na stopień zdobyta w okresie objętym weryfikacją. Punkty traktowane są jako premia. Uwaga: Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

Weryfikacja odznaki:

 • Podstawą weryfikacji jest książeczka - kronika udziału w imprezach; zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje: - data - zwiedzany obiekt lub nazwa imprezy - potwierdzenie - liczba punktów - opis jeśli potrzebny Na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać: odznaka............................. .............................punktów
 • Odznaki w stopniach: brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK województwa łódzkiego. Metalowe znaczki - atrybut przyznanej odznaki wydawane będą po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji. Aktualna odznaki w Oddziale PTTK Pabianice jest podana na stronie z naszą ofertą książek krajoznawczych - Książki, foldery
 • Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów. Odznaka wydawana jest bezpłatnie.
 • Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem do właściwych im książeczek.
 • Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Rady Oddziałów Województwa Łódzkiego